Hợp Tác

Chính sách hợp tác và danh sách đối tác

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC

Đối với doanh nghiệp

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây. Xem chính sách hợp tác với Vườn ươm Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

Đối với tổ chức giáo dục

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây. Xem chính sách hợp tác với Vườn ươm Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

Đối với cá nhân

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây. Xem chính sách hợp tác với Vườn ươm Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI (PARTNERS)

[Minh họa] Công ty TNHH ABC

Tài khoản trên Khai Trí: Brand.Ename.vn

Xem Thỏa thuận hợp tác tại tại đây

Thông tin về đối tác sẽ được cập nhật tại đây

[Minh họa] Khoa ABC - Trường đại học XYZ

Tài khoản trên Khai Trí: Brand.Ename.vn

Xem Thỏa thuận hợp tác tại tại đây

Thông tin về đối tác sẽ được cập nhật tại đây

[Minh họa] Ông Nguyễn Văn A

Tài khoản trên Khai Trí: Name.Ename.vn

Xem Thỏa thuận hợp tác tại tại đây

Thông tin về đối tác sẽ được cập nhật tại đây